Dette mener aktørene var viktige faktorer for at Vollebekk fabrikker kunne starte opp

Rett folk til rett tid med god forankring i egen organisasjon

Å ha en eiendomsaktør som tar ansvar for selve driften av bygget og engasjerer seg i utviklingen

At aktørene er inneforstått med at dette er reell samskaping, man vet ikke hvordan resultatet skal bli når man starter

At man har egnede lokaler til gratis/rimelig leie

At bydel/kommune har lyst og vilje til å stå i prosessen over tid

At man har relasjoner som gjør at man får fylt opp lokalene med relevante aktører raskt

At alle parter har ønske om å skape noe som gir ringvirkninger til samfunnet, men også har egeninteresser i prosjektet

At det finnes midler til prosjektledelse og oppfølging. Bydel Bjerke hadde en områdesatsing i området og finansierte en 100% prosjektleder i oppstartsfasen i tillegg til arbeid på styringsnivået. Kapital både til personal, og til driften. 

At man har en nøytral aktør som representerer felleskapets interesser og målet i prosjektet, som ser alle parters behov, samler trådene og sørger for fremdrift. 

Og dette var viktige faktorer for at driften ble vellykket

Å ha rett type personer til å drifte stedet, med åpen holdning, som var gode sparringspartnere med forståelse for forretning og drift, kulturbygging og sirkulær tenking.

At felleskap innad i bygget ble vektlagt, da konsept var basert på deling, alle måtte hjelpe til og bidra tilbake til lokalmiljøet

At det var lett å ta kontakt med de som jobbet på fabrikken, og lett å ha aktiviteter der. 

Stor fordel for Vollebekk å ha et bygg med produksjon. Å drive med produksjon i by blir synlig og visuelt. Man kan reparere ting og vise frem ferdige konsept, det engasjerer omverden mer enn hvis det kun var et coworking space.